Dla akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy CROWDY S. A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji z dnia 14.09.2020.

Zarząd CROWDY S. A. (dalej: „Emitent” Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje CROWDY S. A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2/9, 00-573 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.