Polityka prywatności i polityka cookies

§1
Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu crowdy.pl („Serwis”), przez administratora danych osobowych – operatora Serwisu, którym jest Crowdy S.A. („Crowdy”, „Administrator”).

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu. O ile w niniejszej polityce prywatności jest mowa o Użytkownikach, rozumie się przez to  także wykonawców którzy zawarli z Crowdy umowę o współpracy, osoby ich reprezentujące lub z nimi współpracujące lub przez nich zatrudnione, chyba, że co innego wynika z kontekstu.,

Podstawą wydania niniejszego dokumentu są przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce plików cookies.

§2
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Crowdy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 104. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@crowdy.pl lub listownie na adres: Crowdy S.A., ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

§3
Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza zapisu na newsletter dostępnego w Serwisie – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia wysyłki newslettera przez Crowdy do Użytkownika,
 2. Crowdy przetwarza dane osobowe wynikające z podania adresu e-mail przez Użytkowników w następstwie zapisu na newsletter, jak również może przetwarzać inne dane osobowe powierzone mu przez Użytkownika lub inne podmioty.
 3. Crowdy przetwarza następujące dane osobowe wykonawców, ich reprezentantów, osób ich reprezentujących lub z nimi współpracujących lub przez nich zatrudnionych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (jeżeli konieczne), miejsce zatrudnienia/ adres prowadzonej działalności, NIP (jeżeli konieczne) i PESEL (jeżeli konieczne).

§4
Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 2. przesyłania Użytkownikowi newslettera; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w celu wykonania umowy o współpracy z wykonawcami; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Crowdy; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO.

§5
Ujawnianie danych osobowych – odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  a) podmioty zapewniające funkcjonowania i utrzymanie systemów informatycznych Crowdy, w szczególności zaś systemu CRM,
  b) współpracownicy Crowdy, którym dostęp do Państwa danych jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
  c) podmioty, z których usług Crowdy korzysta w związku z zapewnieniem prawidłowości funkcjonowania Serwisu, np. kurierzy i kancelarie prawne.
 2. Crowdy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§6
Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Crowdy będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim te dane osobowe zostały zebrane, tj.
  a) w przypadku zawarcia przez Państwa umowy z  Crowdy, Crowdy może przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie w innych, zgodnych z prawem, celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w okresie ich przedawnienia,
  b) w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Crowdy, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – do momentu wypełnienia przez Crowdy obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  c) w przypadku wyrażonej zgody – dopóki zostanie przez Państwa cofnięta,
  d) w przypadku realizowania prawnie uzasadnionych interesów Crowdy – do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 2. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Crowdy ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe również po zakończeniu obowiązywania ww. umowy. Crowdy nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych, jeżeli cofną Państwo uprzednio wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez wycofaniem zgody.

§7
Uprawnienia Użytkownika

 1. Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  a) prawo dostępu do informacji o tym, jakie dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Crowdy oraz do uzyskania kopii tych danych,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku:
  • kiedy dane osobowe zebrane przez Crowdy przestają mu być potrzebne do celów, o których byliście Państwo informowani,
  • jeżeli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • o ile Crowdy nie ma prawa przetwarzać Państwa danych na innej podstawie prawnej,
  • jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego Crowdy.

d) prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli żądania, aby Crowdy przesłał Państwa dane osobowe innemu podmiotowi.
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli prawidłowość Państwa danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Crowdy nie potrzebuje już określonych danych osobowych, albo kiedy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania, możecie Państwo  także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń) Crowdy nie dokonywało na Państwa danych osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywało.
f) prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy Crowdy przetwarza Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich, jak m.in. prowadzenie działań marketingowych. W takim przypadku Crowdy przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe niezwłocznie po wniesieniu przez Państwa skutecznego sprzeciwu.
g) prawo do wycofania zgody przysługuje Państwu w stosunku do wszystkich udzielonych przez Państwa zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
  a) w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: Crowdy S.A., ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa
  b) drogą e-mailową na adres: office@crowdy.pl.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  a) z jakiego uprawnienia wymienionego w §7  ust. 1 powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera);
  c) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).
 3. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Crowdy zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.
 4. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań
 5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora – listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.
 6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

§8
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Crowdy prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Crowdy podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy Crowdy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

§9
Inne postanowienia

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Crowdy nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2021 roku.

 

 Polityka Plików Cookies

 1. Polityka cookies Serwisu jest skierowana do Użytkowników  oraz określa sposób korzystania z plików cookies („Pliki Cookies”) przez Crowdy. Pliki Cookies zamieszczane są urządzeniu końcowym Użytkownika oraz ich administratorem jest Crowdy.
 2. Serwis przetwarza informacje zawarte w Plikach Cookies, natomiast w przypadku zbierania informacji o Użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.
 3. Pliki Cookies są danymi informatycznymi, m.in. plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te służą do korzystania z Serwisu. Co do zasady, zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Crowdy  niniejszym informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Crowdy wskazuje, że Pliki Cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. W momencie wejścia do Serwisu Użytkownikowi wyświetlany jest baner wskazujący rodzaje Plików Cookies używanych przez Serwis. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie, a także uzyskanie dostępu do Plików Cookies przez Crowdy poprzez dalsze korzystanie z Serwisu po wyświetleniu takiego banneru.
 7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości,
  b) notowania potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie (zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu),
  c) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.
 8.  W Serwisie stosuje się następujące Pliki Cookies:
  a) sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  b) stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  b) Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  c) „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
  d) „funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień.
 10. Crowdy informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z Serwisu  korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub usunąć Pliki Cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Crowdy informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie .