Polityka prywatności i polityka cookies

§1 Postanowienia ogólne

Polityka prywatności  i polityka cookies określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników i współpracowników Crowdy S.A. przez Administratora Danych Osobowych (Operatora Serwisu)  mając w szczególności na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a także korzystanie z Plików Cookies.

 

§2 Dane osobowe 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Crowdy S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Zbawiciela 2/9. Dane kontaktowe administratora danych osobowych e-mail: office@crowdy.pl , tel: 22 2990343 (dalej: Crowdy).

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych polegającym m.in. na prowadzeniu kampanii marketingowych, w celu wykonania umowy i wypełnienia jej warunków oraz/ lub do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Crowdy (zgodnie z art. 6 ust.1 lit b, c i f).

 3. Crowdy także przetwarza Państwa dane osobowe na podtsawie prawnie uzasadnionych interesów administratora o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest m.in. marketing bezpośredni.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1.  firmy współpracujące z Crowdy w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych aby zapewnić im możliwość świadczenia dla Państwa usług,

 2. oraz pracownicy i współpracownicy Crowdy, którym dostęp do Państwa danych jest niezbędny do świadczenia usługi na portalu Crowdy,

 3. innym odbiorcom danych, tj. kurierom, kancelariom prawnym itp., którym Crowdy powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 1. Crowdy będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu w jakim dane zostały zebrane tj.

 1. w przypadku umowy  Crowdy może przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do jej wykonania a następnie w innych, zgodnych z prawem, celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, czyli do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres,

 2. w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Crowdy, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – do momentu wypełnienia przez Crowdy obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 3. w przypadku wyrażonej zgody – dopóki zostanie przez Państwa cofnięta,

 4. w przypadku realizowania prawnie uzasadnionych interesów Crowdy – do momentu ich wypełnienia lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 

 1. Jeżeli wyrazisz zgodę, Crowdy ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe również po zakończeniu obowiązywania umowy. Crowdy nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.

 2. Prawa jakie przysługują Państwu z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji o tym, jakie dane dotyczące Państwa osoby są przetwarzane przez Crowdy oraz do uzyskania kopii tych danych. 

 2. Prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne,

 3. Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, tj. 

  1. kiedy dane osobowe zebrane przez Crowdy przestają mu być potrzebne do celów, o których byłeś informowany,  

  2. kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

  3. o ile Crowdy nie ma prawa przetwarzać Państwa danych na innej podstawie prawnej, 

  4. jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

  5. konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego Crowdy.

 4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli żądania aby Crowdy przesłał Państwa dane osobowe innemu administratorowi danych.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli prawidłowość Państwa danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Crowdy nie potrzebuje już określonych danych osobowych, albo kiedy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń) Crowdy nie dokonywało na Państwa danych osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywało.

 6. Prawo do sprzeciwu, gdy Crowdy przetwarza Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich, jak m.in. prowadzenie działań marketingowych. W takim przypadku Crowdy przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

 7. Prawo do wycofania zgody przysługuje Państwu w stosunku do wszystkich udzielonych przez Państwa zgód.

 1. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

 2. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykorzystywania pełnej funkcjonalności serwisu.

 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe i  nie podlegają profilowaniu.

 

§3 Pliki Cookies

 1. Polityka cookies strony internetowej www.crowdy.pl (strona internetowa Crowdy) jest skierowana do osób korzystających z tej strony (Użytkowników)  oraz określa sposób korzystania z plików Cookies (Pliki Cookies).

 2. Pliki Cookies są danymi informatycznymi, m.in. plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Crowdy. Pliki te służą do korzystania ze strony internetowej Crowdy. Co do zasady, zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie a także uzyskanie dostępu do Plików Cookies przez Crowdy poprzez ustawień przeglądarki, która jest zainstalowana na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 5. Pliki Cookies zamieszczane są urządzeniu końcowym Użytkownika oraz adminitratorem plików jest Crowdy.

 6. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Crowdy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Crowdy, co umożliwia ulepszanie zawartości strony;

 3. notowanie potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie.

 1. Stosuje się następujące Plikie Cookies na stronie internetowej Crowdy: 

 1. sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;

 2. stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W celu prawidłowości działania Plików Cookies niezbędna jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W urządzeniu końcowym Użytkownika często zdarza się, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych  dopuszcza domyślne przechowywanie Plików Cookies, jednakże Użytkownicy strony internetowej Crowdy mogą dokonać  zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnym momencie.

 2. Strona internetowa Crowdy mogą wykorzystywać Pliki Cookies, które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Crowdy, aby widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Pliki Cookies pozwalają także dostosowywać usługę i treść do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. 

 3. Użytkownik może całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie Plików Cookies korzystając z ustawień w swojej przeglądarce internetowej jak również dowolnie określać warunki ich wykorzystywania. Dokonanie zmian lub całkowite wyłączenie Plików Cookies nie wyłącza mozliwości z korzystania ze strony internetowej Crowdy ale może spowodować utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Adverstising.

 4. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych. Wykorzystywanie Plików Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.