Regulamin

§1

Postanowienia ogólne oraz definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy crowdfundingowej „Crowdy”, administrowanej i zarządzanej przez jej Administratora.
 2. Platforma Crowdy stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Platformie, w całości lub w części.
 3. Administrator jest wyłącznym właścicielem oraz operatorem Platformy.
 4. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Definicje stosowane w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 6. Platforma– platforma crowdfundingu udziałowego „Crowdy”, która jest dostępna pod adresem crowdy.pl, zapewniająca wsparcie w zakresie marketingu i PR oraz dostarczająca Użytkownikom informacji na temat akcji promocyjnych Projektów przeprowadzanych na Platformie,
 7. Administrator– spółka Crowdy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2/31, – podmiot administrujący i prowadzący Platformę,
 8. Administrator Hipoteki – podmiot powołany przez Pożyczkodawców, na podstawie odrębnej umowy o ustanowieniu administratora hipoteki zawartej pomiędzy danym Pożyczkodawcą i Administratorem Hipoteki, do działaniaw charakterze administratora hipoteki na postawie art. 682 Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece tj. do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek Pożyczkodawców;
 9. Finansujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która udziela Projektowi finansowania w formie nabycia emitowanych przez Projektodawcę Papierów Wartościowych,
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, zapoznająca się z treścią Platformy, zarówno posiadająca Konto Użytkownika, jak i nie posiadająca takiego konta, będąca lub zamierzająca zostać Pożyczkodawcą lub Finansującym,
 11. Projekt– przedsięwzięcie gospodarcze, dla którego finansowanie promowane jest za pomocą Platformy poprzez przeprowadzenie Kampanii,
 12. Kampania – akcja promowania pozyskania kapitału dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektodawcy, czyli emisji obligacji lub zaproszenia do składania ofert pożyczek,
 13. Projektodawca– każdy podmiot, uprawniony do zaciągania Pożyczek lub emisji Papierów Wartościowych, który prowadzi Kampanię w postaci akcji promocyjnej Projektu za pomocą Platformy i który zawarł z Administratorem umowę o współpracy w charakterze Projektodawcy,
 14. Polityka Prywatności – polityka prywatności Platformy dostępna pod adresem www.crowdy.pl,
 15. Papiery Wartościowe – papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 16. Pożyczkodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która udziela Projektowi finansowania w formie Pożyczki,
 17. Pożyczkobiorca – podmiot, który na podstawie Umowy Pożyczki zobowiązał się do przyjęcia Pożyczki na określonych w tej umowie warunkach, zabezpieczenia tej Pożyczki oraz do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami w terminie określonym w Umowie Pożyczki,
 18. Pożyczka – określona ilość pieniędzy przenoszona na własność Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy Pożyczki,
 19. Umowa Pożyczki – umowa, przez którą Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy tę samą ilość pieniędzy w określonym czasie i powiększoną o należne odsetki,
 20. Okres Kampanii– czas trwania oferty publicznej Papierów Wartościowych lub czas na zawarcie Umowy Pożyczki w ramach Projektu stworzonego przez Projektodawcę i promowanego za pomocą Platformy,
 21. Kapitał – minimalna kwota środków finansowych koniecznych do zebrania w ramach Projektu, niezbędna do jego realizacji,
 22. Formularz Zapisu – dokument znajdujący się na Podstronie Internetowej, wypełniany przez Pożyczkodawcę lub Finansującego, w którym wskazuje on dane konieczne do zawarcia oraz prawidłowego wykonania Umowy Pożyczki lub nabycia Papierów Wartościowych. W przypadku Pożyczek Formularz Zapisu stanowi ofertę udzielenia Pożyczki,
 23. Konto Użytkownika – profil Użytkownika, w którym może on zamieszczać informacje o zakupionych przez siebie Papierach Wartościowych lub udzielonych Pożyczkach oraz komunikować się z innymi Użytkownikami Platformy,
 24. Konto Projektodawcy – profil Projektodawcy, w którym może on zarządzać swoim Projektem promowanym za pośrednictwem Platformy,
 25. Obligacje– Papiery Wartościowe będące obligacjami w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, które są przedmiotem oferty publicznej Projektodawcy,
 26. Propozycja Zawarcia Umowy Pożyczki – informacja opublikowana przez Pożyczkobiorcę na Platformie, obejmująca opis Projektu oraz opisująca możliwość udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w celu sfinansowania Projektu,
 27. Ustawa o Księgach Wieczystych i Hipotece – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1916 z późn. zm.),
 28. Ustawa o Obligacjach– ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t Dz.U. z 2015 r., poz . 238 z późn. zm.),
 29. Ustawa o Ofercie Publicznej– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.),
 30. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.),
 31. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t Dz.U. z 2017 r., poz.1219 z późn. zm.),
 32. Podstrona Internetowa– strona internetowa zarządzana przez Projektodawcę, na której wyłącznie Projektodawca udostępnia informacje o Projekcie oraz o Projektodawcy.
 33. Niniejszy Regulamin nie określa w żaden sposób wzajemnych zobowiązań pomiędzy Użytkownikiem, Finansującym oraz Pożyczkodawcą a Projektodawcą. Stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem Finansującym oraz Pożyczkodawcą, a Projektodawcą określa tylko i wyłącznie zawarta pomiędzy nimi umowa lub inna czynność prawna dokonana pomiędzy nimi.

 

§2

Warunki techniczne

 1. W celu korzystania przez Użytkowników z Platformy, niezbędne jest :
  1. posiadanie połączenia z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript.
 2. W celu założenia Konta Użytkownika lub korzystania z Platformy jako Projektodawca konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków, bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji, bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 4. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 5. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, korzystanie z Platformy może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§3

Świadczenie usług na rzecz Użytkownika

 1. Użytkownicy korzystający z Platformy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik przy zakładaniu Konta Użytkownika akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 3. Założenie Konta, akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie korzystania z Platformy. Na podstawie tej umowy Administrator udziela Użytkownikowi dostępu do Platformy i umożliwia mu korzystanie z jej funkcjonalności oraz zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów.
 4. Wszystkie usługi świadczone przez Administratora Użytkownikom za pośrednictwem Platformy są nieodpłatne.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem może być wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez skasowanie Konta Użytkownika.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem może być wypowiedziana przez Administratora z ważnych przyczyn, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

 

§4

Świadczenie usług na rzecz Projektodawcy

 1. Projektodawcy zawierają z Administratorem odrębną umowę o współpracy. W zakresie nieuregulowanym umową o współpracy, Projektodawca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

 

§5

Oświadczenia Administratora

 1. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
 2. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych.
 3. Administrator nie przyjmuje środków pieniężnych tytułem nabycia Papierów Wartościowych.
 4. Wszelkie treści i materiały dotyczące danego Projektu mają charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny, są własnością i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy. Administrator nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały przygotowywane przez Projektodawcę, chyba że naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, bądź osobiste osób trzecich, w zakresie, w jakim Administrator ma udokumentowaną wiadomość o takim naruszeniu.
 5. Administrator umieszcza na Platformie Projekty w kolejności chronologicznej, a kolejność zamieszczania Projektów nie świadczy o rekomendacjach inwestycyjnych Administratora.

 

§6

Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika.
 2. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi umieszczanie informacji o nabytych Papierach Wartościowych, udzielonych Pożyczkach, wynikach finansowych związanych z Papierami Wartościowymi i Pożyczkami, wpływach z odsetek od udzielonych Pożyczek lub nabytych Papierów Wartościowych oraz inne informacje związane z Projektami promowanymi na Platformie, w które Użytkownik jest zaangażowany.
 3. Użytkownik może otrzymywać informacje (np. o dokonanych inwestycjach w Projekty promowane na Platformie) bezpośrednio od Projektodawców.
 4. W razie umieszczenia na Koncie Użytkownika wystarczających informacji, dotyczących dokonanych inwestycji przez Użytkownika, może on korzystać z dostępu do informacji generowanych przez Platformę takich, jak kalkulator odsetkowy, kalendarz płatności odsetek, daty zwrotu Pożyczki lub wykupu Obligacji, aktualizacji danych finansowych Projektodawcy, informacje o postępach w realizacji Projektu oraz aktualnej wycenie Projektodawcy.
 5. Użytkownik loguje się do Konta Użytkownika za pomocą swojego adresu e-mail oraz stworzonego przez siebie indywidualnego hasła oraz po każdorazowym przeprowadzeniu przez Administratora weryfikacji za pośrednictwem sms.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych do Konta Użytkownika i nie wyjawiania go innym osobom. Za skutki ujawnienia lub wykradzenia danych dostępowych do Konta z winy Użytkownika, Administrator nie odpowiada.

 

§7

Konto Projektodawcy

 1. Projektodawca, w celu realizacji Projektu, zakłada Konto Projektodawcy za pośrednictwem, którego może zarządzać swoim Projektem oraz utworzyć Podstronę Internetową i zamieścić na niej informacje o Projekcie.
 2. Konto Projektodawcy umożliwia komunikowanie się z Użytkownikami w zakresie prowadzonej przez siebie emisji Papierów Wartościowych oraz zawieranych Umów Pożyczek.
 3. Projektodawca, dzięki synchronizacji swojej skrzynki pocztowej z Kontem, może wysyłać i odbierać wiadomości e-mail do i od Finansujących, nieposiadających konta Użytkownika.
 4. Konto Użytkownika umożliwia również prowadzenie przez Projektodawcę kalkulatora odsetek od zaciągniętych w ramach Projektu Pożyczek, a także wykupów wyemitowanych w ramach Projektu Obligacji.
 5. Użytkownik loguje się do Konta Użytkownika za pomocą swojego adresu e-mail oraz stworzonego przez siebie indywidualnego hasła oraz po każdorazowym przeprowadzeniu przez Administratora weryfikacji za pośrednictwem sms.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych do Konta Użytkownika i nie wyjawiania go innym osobom. Za skutki ujawnienia lub wykradzenia danych dostępowych do Konta z winy Użytkownika, Administrator nie odpowiada.

 

§8

Ogólne zasady promowania Projektów

 1. Administrator nie jest odbiorcą oferty lub oświadczenia woli, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Użytkownikiem, Finansującym oraz Pożyczkodawcą a Projektodawcą.
 2. Administrator nie jest stroną umowy lub innej czynności prawnej dotyczącej Projektu, dokonywanej pomiędzy Użytkownikiem, Finansującym oraz Pożyczkodawcą a Projektodawcą.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikowi, Finansującemu oraz Pożyczkodawcy przejście na dedykowaną Projektowi Podstronę Internetową, na której znajdują się między innymi dokumenty Projektodawcy związane z Projektem, informacje o Projekcie oraz Projektodawcy. Za pośrednictwem Podstrony Internetowej Użytkownik może zawrzeć Umowę Pożyczki z Projektodawcą, dokonać zapisu na emitowane Papiery Wartościowe lub dokonać innej czynności prawnej dotyczącej Projektu.
 4. Promowanie Projektu trwa przez czas określony, wskazany każdorazowo na Podstronie Internetowej. Promowanie Projektu może być przedłużone przez Projektodawcę, jednak tylko na okres uzgodniony z Administratorem.
 5. Administrator nie przyjmuje ani nie przekazuje żadnych środków od Użytkowników lub Projektodawców.
 6. Materiały zamieszczone na Platformie mają wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy i zawierają wyłącznie informacje o Projektodawcy i Projekcie. Informacje o szczegółach Projektu zawierają wyłącznie podstawowe informacje, niepozwalające do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
 7. Szczegóły Projektu przedstawiane są wyłącznie na Podstronie Internetowej i na odpowiedzialność Projektodawcy.
 8. Wszystkie Projekty prezentowane na Podstronach Internetowych nie wymagają udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego chyba, że wynika to z przepisów prawa.
 9. Projektodawca ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu i wypełnienie zobowiązań wobec Użytkowników nastąpi pod warunkiem zgromadzenia minimalnego Kapitału. Projektodawca jest zobowiązany podać informację o takim zastrzeżeniu oraz wysokości minimalnej kwoty Kapitału w opisie Projektu.

 

§9

Proces promowania ofert pożyczkowych

 1. Projektodawca na Podstronie Internetowej umieszcza wszelkie informacje, które w jego ocenie są niezbędne do właściwego przedstawienia Projektu i przeprowadzenia Kampanii.
 2. Projektodawca ma obowiązek zamieścić na swojej Podstronie Internetowej niezbędne informacje o Projektodawcy oraz dokumenty związane z udzieleniem Pożyczek, tj. np. propozycję złożenia oferty udzielenia Pożyczek, projekt Umowy Pożyczki oraz formularz oferty udzielenia Pożyczek.
 3. Umieszczone na Podstronie Internetowej informacje, w tym w szczególności propozycja złożenia oferty udzielenia Pożyczek, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC, a jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC.
 4. Jeżeli Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką ustanowioną przez Projektodawcę na rzecz Administratora Hipoteki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest, aby zamieścić na Podstronie Internetowej imię i nazwisko lub nazwę i kontakt do planowanego Administratora Hipoteki.
 5. Na Podstronie Internetowej znajduje się projekt umowy z Administratorem Hipoteki.
 6. Użytkownik, po wejściu na Podstronę Internetową oraz zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi w propozycji złożenia oferty udzielenia Pożyczki oraz wzorze Umowy Pożyczki, może wypełnić formularz oferty udzielenia Pożyczki, a następnie skorzystać z opcji wysłania dokumentów dotyczących Pożyczki na swój adres poczty elektronicznej albo pobrania dokumentacji Pożyczki bezpośrednio na swój komputer.
 7. Poprzez formularz oferty udzielenia Pożyczki, Użytkownik składa wiążącą i nieodwoływalną ofertę zawarcia Umowy Pożyczki i podaje w nim swoje dane niezbędne do zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez Projektodawcę Umowy Pożyczki.
 1. W Formularzu oferty Udzielenia Pożyczki, Pożyczkodawca podaje wysokość pożyczki jakiej chce udzielić Pożyczkobiorcy.
 2. Po wypełnieniu Formularza Oferty Udzielenia Pożyczki, Użytkownik wysyła go za pośrednictwem platformy lub poczty elektronicznej na adres email Pożyczkobiorcy, potwierdzając chęć udzielenia Pożyczki we wskazanej wysokości.
 1. Po wysłaniu formularza oferty udzielenia Pożyczek, Użytkownik otrzymuje wiadomość email od Projektodawcy z przypomnieniem numeru konta bankowego, na które zgodnie z Umową Pożyczki powinna być dokonana wpłata, a także informacje o maksymalnym terminie dokonania wpłaty.
 2. Wysłanie przelewu środków bez wypełnienia formularza oferty udzielania Pożyczki nie prowadzi do zawarcia Umowy Pożyczki, a przesłane środki podlegają zwrotowi jako świadczenie nienależne.
 3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza oferty udzielenia Pożyczki, Pożyczkobiorca w ciągu 3 dni wysyła potwierdzenie otrzymania Oferty Udzielenia Pożyczki.
 4. Zapisy na określone Pożyczki są zbierane w danym okresie, a zawarcie Umowy Pożyczki następuje dopiero po upływie tego okresu oraz pod warunkiem uzyskania w tym terminie ofert udzielenia pożyczek na minimalną wskazaną kwotę.
 5. Projektodawca może również zastrzec, że nie przyjmuje ofert zawarcia Pożyczek po przekroczeniu określonej w propozycji złożenia oferty udzielenia Pożyczek kwoty oraz że może przyjąć ofertę udzielenia Pożyczki w całości lub w części. W razie przyjęcia oferty udzielenia Pożyczki w części, nadwyżka wpłaconej kwoty jest niezwłocznie zwracana.
 6. Po zebraniu, w określonym w propozycji złożenia oferty udzielenia Pożyczek czasie, określonej ilości ofert udzielenia Pożyczki, które przewyższają minimalny próg ustalony przez Pożyczkobiorcę, w okresie nie dłuższym niż 14 dni, następuje przyjęcie ofert udzielenia Pożyczki zgłoszonych przez Użytkowników, którzy przesłali Projektodawcy formularz oferty udzielenia Pożyczki oraz dokonali przelewu środków tytułem Pożyczki.
 7. Po przyjęciu oferty udzielenia Pożyczki przez Projektodawcę, Pożyczkodawcy wysyłane jest potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki wraz z potwierdzeniem warunków Pożyczki poprzez odesłanie drogą elektroniczną Umowy Pożyczki w formacie PDF.
 8. W razie nie przyjęcia ofert udzielenia Pożyczek, Projektodawca informuje o tym Użytkowników niezwłocznie oraz odsyła przekazane w związku z ofertą udzielenia Pożyczki środki pieniężne.
 9. Oprocentowanie jest naliczane od dnia przyjęcia Propozycji Udzielenia Pożyczki i zawarcia Umowy Pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki.
 10. Jeżeli Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką ustanowioną przez Projektodawcę na rzecz Administratora Hipoteki, Projektodawca może upoważnić Administratora Hipoteki do odbioru środków przelewanych przez Pożyczkodawców tytułem pożyczki.
 11. Jeżeli Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką ustanowioną przez Projektodawcę na rzecz Administratora Hipoteki, to zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, Administrator Hipoteki za pośrednictwem Platformy wyśle do Pożyczkodawcy przesyłką kurierską, 2 (dwa) podpisane przez Administratora Hipoteki egzemplarze umowy o ustanowieniu Administratora Hipoteki. Pożyczkodawca zobowiązuje się podpisać oba egzemplarze umowy o ustanowieniu Administratora Hipoteki w obecności kuriera, a następnie jeden egzemplarz odda kurierowi celem przekazania go Administratorowi Hipoteki, a jeden egzemplarz zatrzyma dla siebie.

 

§10

Proces promowania ofert Papierów Wartościowych

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania emisji papierów wartościowych, każdorazowo określają wyłącznie Warunki Emisji tych papierów wartościowych.
 2. Na Platformie umieszczone są wyłącznie ogólne informacje o Projektodawcy i o fakcie emisji Papierów Wartościowych, bez informacji pozwalających na podjęcie decyzji inwestycyjnej, a także link do Podstrony Internetowej.
 3. Projektodawca na Podstronie Internetowej może umieścić wszelkie informacje, które w jego ocenie są niezbędne do przedstawienia Projektu.
 4. Projektodawca ma obowiązek zamieścić na swojej Podstronie Internetowej niezbędne informacje wymagane prawem, tzn. Dokument Informacyjny, Propozycje Nabycia oraz Warunki Emisji.
 5. Projektodawca obowiązany jest samodzielnie uzyskać w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych status emitenta oraz poinformować o tym na Podstronie Internetowej.
 6. Projektodawca zobowiązany jest również zamieścić informację o określonych w dokumentach emisji zabezpieczeniach oraz o agencie zabezpieczeń, jeżeli taki jest ustanowiony.
 7. Jeżeli przepisy prawa tego wymagają, Projektodawca zobowiązany jest do zawarcia przed rozpoczęciem emisji umowy z Agentem Emisji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 8. Na Podstronie Internetowej Finansujący może pobrać dokumenty emisji, przesłać je na swój adres-email lub wypełnić Formularz Zapisu.
 9. Po wypełnieniu Formularza Zapisu, Finansujący otrzymuje wiadomość email od Projektodawcy z potwierdzeniem dokonania zapisu oraz przypomnieniem numeru konta bankowego, na które zgodnie z dokumentami emisji powinna być dokonana wpłata, a także informacje o maksymalnym terminie dokonania wpłaty.
 10. Nieuiszczenie wpłaty, w określonym przez Projektodawcę w opisie Projektu terminie do zapisywania się na Papiery Wartościowe, powoduje bezskuteczność zapisu.
 11. Projektodawca ma prawo zastrzec, iż emisja Papierów Wartościowych dojdzie do skutku pod warunkiem zgromadzenia całkowitej kwoty kapitału wskazanego w opisie Projektu lub pod warunkiem zgromadzenia minimalnej kwoty określonej w warunkach emisji (próg emisji).
 12. Oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących oferty publicznej lub innych czynności mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli Projektodawca tak postanowi. Dokumenty związane z tymi czynnościami, mogą być sporządzane w formie dokumentowej, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.

 

§11

Dane osobowe

Sposób ochrony danych osobowych przez Administratora został opisany w Polityce Prywatności.

 

§12

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi oraz Projektodawcy (jeżeli umowa o współpracy zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy i wykonaniem usług przez Administratora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email office@crowdy.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w ustępie powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie szczegółowej wiedzy, bądź powstaną inne przeszkody niezależne od Administratora.
 5. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Projektodawcy dodatkowych wyjaśnień. Użytkownik lub Projektodawca jest obowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby od Administratora. W razie bezskutecznego upływu terminu, reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika lub Projektodawcy na adres email wskazany w reklamacji lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie, albo jeżeli takiego nie podano, na adres nadania reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące informacji udostępnionych w opisach Projektów lub działań Projektodawców, powinny być składane bezpośrednio do Projektodawców.

 

§13

Polityka ryzyka

 1. Udostępnienie na Platformie Projektu nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani wydania rekomendacji inwestycyjnej. Administrator ostrzega, że finansowanie Projektu może wiązać się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanej kwoty.
 2. Administrator nie przygotowuje dokumentacji związanej z promowaniem Projektu, w szczególności dokumentacji finansowej lub biznesplanu i nie gwarantuje rentowności Projektu.
 3. Każdy Pożyczkodawca oraz Finansujący powinien dokonać samodzielnie weryfikacji Projektu, w który zamierza zainwestować.
 4. Administrator nie udziela gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego Pożyczkodawcy lub Finansującego.

 

§14

Odpowiedzialność Administratora i prawa autorskie

 1. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Projektodawcy lub wykonywanie zobowiązań określonych w dokumentacji Projektu.
 3. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich, polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu informacji umieszczonych na Platformie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Projektodawcy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych.
 5. Administrator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników, Projektodawców i osób trzecich za: (i) jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników i Projektodawców spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników i Projektodawców; (ii) niemożność zalogowania się na Platformę spowodowaną w szczególności jakością połączenia Użytkownika lub Projektodawcy, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej Użytkownika lub Projektodawcy lub błędną konfiguracją oprogramowania posiadanego przez Użytkowników i Projektodawców.
 6. Administrator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Platformie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 7. Treści udostępniane przez Projektodawców nie stanowią̨ poglądów ani opinii Administratora.
 8. Żaden z materiałów zamieszczonych na Platformie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Administratora lub innego podmiotu praw autorskich.
 9. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na Platformie są, o ile nie stwierdzono inaczej, wyłączną własnością Administratora. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Administrator, inne podmioty, które uzyskały stosowne zezwolenie od Administratora, Projektodawca oraz właściwi autorzy.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Projektu.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej przez Użytkowników w związku z usługami świadczonymi przez Administratora.

 

§15

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu wiadomością e-mail, wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany podczas zakładania Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgodzi się na wprowadzane zmiany, to w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail dotyczącej zmiany Regulaminu, może poinformować Administratora o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Administratorem oraz likwidacją Konta Użytkownika.
 2. Prawem właściwym dla kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 15.08.2019.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy, a także w siedzibie Administratora.