Regulamin

§1 Postanowienia ogólne oraz definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy crowdfundingowej „Crowdy”, administrowanej i zarządzanej przez jej Administratora.

 2. Platforma Crowdy stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Platformie, w całości lub w części.

 3. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

 4. W ramach Regulaminu stosowane będą następujące terminy:

 1. Platforma – platforma crowdfundingu udziałowego „Crowdy” dostępna pod adresem www.crowdy.pl zapewniająca wsparcie w zakresie marketingu i PR oraz dostarczająca Inwestorom informacji na temat akcji promocyjnych przeprowadzanych we współpracy z Platformą.

 2. Administrator – spółka Crowdy S.A. z siedzibą w Warszawie, – podmiot administrujący i prowadzący Platform.

 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy lub Usług świadczonych na Platformie przez Administratora.

 4. Projekt – przedsięwzięcie gospodarcze finansowane za pomocą Platformy, w szczególności poprzez promocję za pośrednictwem Platformy oferty publicznej papierów wartościowych w tym obligacji lub akcji.

 5. Projektodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadający osobowość prawną lub spółka komandytowo-akcyjna, który przeprowadza emisję publiczną paperów wartościowych i prowadzi akcję promocyjną na Platformie, który zawarł z Administratorem umowę o współpracy.

 6. Inwestor – Użytkownik Platformy, który wszedł na stronę internetową Platformy, przez co automatycznie zaakceptował niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności Platformy wskazaną na Platformie oraz złożył lub planuje złożyć zapis na papiery wartościowe emitowane przez Projektodawcę.

 7. Okres Projektu – czas trwania oferty publicznej papierów wartościowych przeprowadzanej przez Projektodawcę i promowanej za pośrednictwem Platformy.

 8. Kapitał – całkowita wartość papierów wartościowych zaoferowanych przez Projektodawcę w ramach dokonywanej przez niego oferty publicznej, odpowiadająca iloczynowi ilości oraz ceny emisyjnej,

 9. Obligacje – papiery wartościowe spełniające definicję obligacji w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, będące przedmiotem oferty publicznej dokonywanej przez Projektodawcę,

 10. Ustawa o Obligacjach – ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U.2015.238 z dnia 2015.02.20),

 11. Akcje – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

 12. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Administratorem a Projektodawcą, która określa zasady współpracy pomiędzy tymi podmiotami oraz uprawnienia i obowiązku stron.

 13. Ustawa o Ofercie Publicznej – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07),

 14. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768),

 15. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219),

 16. Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Platformy na rzecz Projektodawcy, w szczególności takie jak udostępnianie określonych treści na Platformie.

 17. Podstrona Internetowa – strona internetowa zarządzana przez Projektodawcę, na której wyłącznie Projektodawca udostępnia informacje o Projekcie oraz Projektodawcy.

 1. Poprzez wejście, pozostanie oraz korzystanie ze strony internetowej Platformy, Użytkownik wyraża zgodę w pełni na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności platformy Crowdy.pl. W przypadku braku akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z Platformy.

 2. Niniejszy Regulamin nie określa w żaden sposób wzajemnych zobowiązań pomiędzy Użytkownikami, w szczególności nie określa relacji prawnych pomiędzy Inwestorem a Projektodawcą. Stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem oraz Projektodawcą określa tylko i wyłącznie umowa lub inna czynność prawna dokonana pomiędzy tymi podmiotami.

§2 Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w Platformie, , niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

  4. w przypadku potencjalnych Inwestorów, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 2. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 3. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

 4. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności jest równoznaczne z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem.

 2. W ramach Usług świadczonych na Platformie, Administrator udziela Inwestorom dostępu do Platformy i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów. W ramach Platformy, Administrator będzie dostarczać Inwestorom zbiorczych informacji na temat projektów inwestycyjnych zamieszczonych na Platformie przez Projektodawców.

§4 Oświadczenia Administratora

1. Administrator niniejszym oświadcza, że:

1) jest wyłącznym właścicielem oraz administratorem Platformy;

2) Platforma jest platformą crowdfundingową (platformą finansowania społecznego), umożliwiającą Projektodawcom przedstawienie Użytkownikom, planowanych przez nich Projektów;

3) świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;

4) wszystkie Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Inwestorów za pośrednictwem Platformy są nieodpłatne;

5) nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

6) nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

7) nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych;

2. W ramach Platformy Administrator nie pośredniczy w żaden sposób przy dokonywaniu przez Projektodawców ofert publicznych, w szczególności poprzez zachęcanie, oferowanie, przyjmowanie zleceń, przyjmowanie środków pieniężnych tytułem zapłaty od Użytkowników posiadających Konto na Platformie lub inne pośrednictwo w ich nabyciu.

3. Administrator, w ramach Platformy, oferuje Projektodawcom prowadzenie przez nich akcji promocyjnych ofert publicznych, a Inwestorom umożliwia bezpłatne zapoznanie się z Projektami oraz treścią materiałów reklamowych udostępnianych przez Projektodawców.

4. Wszelkie treści i materiały dotyczące danego Projektu mają charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny, są własnością i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy. Administrator nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały przygotowywane przez Projektodawcę, chyba że naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie bądź osobiste osób trzecich, w zakresie w jakim Administrator posiądzie udokumentowaną wiadomość o takim naruszeniu.

§6 Zasady korzystania z Platformy

 1. Świadczenie Usług przez Administratora na rzecz Użytkowników odbywa się na podstawie Regulaminu a zwłaszcza niniejszego paragrafu..

 2. Administrator nie jest odbiorcą oferty lub oświadczenia woli, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Inwestorem a Projektodawcą.

 3. Administrator nie jest stroną umowy lub innej czynności prawnej dotyczącej Projektu, dokonywanej pomiędzy Inwestorem a Projektodawcą.

 4. Administrator umożliwia Inwestorowi przejście na dedykowaną ofercie Projektodawcy stronę internetową zarządzaną przez Inwestora, na której znajdują się między innymi dokumenty emisyjne Projektodawcy, informacje o Projekcie oraz Projektodawcy oraz na której jest możliwość zawarcia umowy, złożenie zapisu lub dokonanie innej czynności prawnej dotyczącej Projektu bezpośrednio pomiędzy Inwestorem a Projektodawcą.

 5. Gromadzenie przez Projektodawcę kapitału na realizację Projektu trwa przez czas określony, wskazany każdorazowo w opisie Projektu umieszczonym w Serwisie. Czas gromadzenia Kapitału może być przedłużany przez Projektodawcę, jednak na okres uzgodniony z Administratorem Platformy.

 6. Przez zgłoszenie chęci nabycia papierów wartościowych rozumie się wypełnienie przez Inwestora formularza zapisu przedstawionego mu przez Projektodawcę, podpisanie jej oraz przekazanie do Projektodawcy a także dokonanie płatności w pełni zadeklarowanej w Propozycji Nabycia kwoty.

 7. Przekazanie przez Inwestora podpisanego formularza zapisu oznacza bezwarunkowe zgłoszenie chęci nabycia papierów wartościowych.

 8. Materiały zamieszczone na Platformie mają wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a ofert publiczne prezentowane przez Projektodawców nie wymagają udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

 9. Projektodawca ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu i wypełnienie zaciągniętych zobowiązań wobec Inwestorów nastąpi pod warunkiem zgromadzenia minimalnej kwoty kapitału określonego w dokumentach emisyjnych. Projektodawca jest zobowiązany podać informację o takim zastrzeżeniu oraz wysokości minimalnej kwoty kapitału w opisie Projektu.

 10. Nieuiszczenie wpłaty w określonym w dokumentach emisyjnych terminie do zapisywania się na Akcje lub Obligacje powoduje bezskuteczność zapisu. Wpłaty na Akcje lub Obligacje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na Akcje lub Obligacje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Projektodawcy, którego dane znajdują się na dedykowanej stronie internetowej Projektodawcy.

 11. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Projektodawcy.

 12. Projektodawca ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu i wypełnienie zaciągniętych zobowiązań wobec Inwestorów nastąpi pod warunkiem zgromadzenia całkowitej kwoty kapitału określonego w dokumentach emisyjnych. Projektodawca jest zobowiązana podać informację o takim zastrzeżeniu w opisie Projektu (tzw. Próg Emisji).

 13. Inwestorzy przestają być związani złożonym zapisem, w razie niedojścia emisji do skutku ze względu na nieprzekroczenie Progu Emisji, lub jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji, a także w przypadku redukcji zapisów związanej z przekroczeniem maksymalnej kwoty emisji.

 14. Przydział subskrybowanych papierów wartościowych nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy.

 15. Dokonując przydziału papierów wartościowych Projektodawca może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. Ogłoszenie o przydziale papierów wartościowych nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału.

 16. W razie braku zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 lub 7 powyżej, realizacja Projektu i wypełnienie przez Projektodawcę zaciągniętych zobowiązań wobec Inwestora nastąpi bezwarunkowo w sposób określony szczegółowo w dokumentach emisyjnych.

 17. W razie niezebrania minimalnego kapitału w okresie emisji lub w razie redukcji zapisów, Projektodawca jest zobowiązana do zwrotu Inwestorom wpłacanych przez nich środków pieniężnych na kapitał, najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zakończenia okresu emisji.

 18. Gromadzenie kapitału na realizację Projektu odbywa się drogą elektronicznych płatności na odległość, dokonywanych bezpośrednio na rachunek bankowy Projektodawcy,

 19. Oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących oferty publicznej lub innych czynności mogą być składane w postaci elektronicznej, jeżeli Projektodawca tak postanowi. Dokumenty związane z tymi czynnościami, mogą być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.

§7 Dane osobowe

 1. Celem poinformowania Użytkowników o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie internetowej www.crowdy.pl.

 2. Administrator udostępnia przetwarzanie danych osobowych Projektodawcy w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Projektu.

 3. W ramach świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług.

 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

 5. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 6. Administrator jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 7. Użytkownicy mają prawo do wglądu, poprawiania swoich danych osobowych. oraz żądania ich usunięcia.

§8 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, działania Projektodawcy, a także wykonaniem usług przez Administratora.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email inwestorzy@crowdy.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora.

 3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, określonego w ustępie powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie szczegółowej wiedzy bądź powstaną inne przeszkody niezależne od Administratora.

 5. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Użytkownik jest obowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby od Administratora. W razie bezskutecznego upływu terminu, reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.

 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres nadania reklamacji.

§10 Polityka ryzyka

 1. Udostępniony na Platformie Projekt nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Administrator ostrzega, że udział w finansowaniu Projektów może wiązać się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanej kwoty.

 2. Administrator nie weryfikuje i nie gwarantuje rentowności Projektu zgłaszanego przez Projektodawcę.

 3. Każdy potencjalny Inwestor powinien dokonać samodzielnie weryfikacji Projektu, w który zamierza zainwestować.

 4. Administrator nie udziela gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego Inwestora

§11 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także utratę informacji powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.

 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usług przez Użytkowników.

 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkowników związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Usług.

 4. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu informacji umieszczonych na Platformie.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Projektodawcy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych.

 6. Administrator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników, Inwestorów, Projektodawców i osób trzecich za: (i) treść danych zamieszczanych przez Projektodawców, (ii) jakiekolwiek szkody poniesione przez Inwestorów i Projektodawców spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Inwestorów i Projektodawców; (iii) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej lub podobne; (iv) niemożność zalogowania się na Platformę spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania posiadanego przez Użytkowników, Inwestorów i Projektodawców itp.

 7. Administrator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Platformie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itd.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i udostępniane przez Projektodawców. Treści te nie stanowią̨ poglądów ani opinii Administratora. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treści o bezprawnym charakterze umieszczonych przez Projektodawców.

 9. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Platformy.

 10. Żaden z materiałów zamieszczonych na Platformie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Administratora lub innego podmiotu praw autorskich.

 11. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na Platformie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Administrator, inne firmy, które uzyskały stosowne zezwolenie od Administratora, Projektodawca oraz właściwi autorzy. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba, że co innego wynika z postanowień zamieszczonych w Regulaminie lub na profilu Projektu lub Projektodawcy.

 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje lub dokumenty dotyczące Projektodawcy udostępnione na Platformie oraz za wszelkie działania i zaniechania Projektodawców i osób trzecich, a w szczególności gdy Projekt nie zostanie zrealizowany.

 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej przez Użytkowników w związku z Usługami świadczonymi przez Administratora.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Inwestorzy i Projektodawcy zostaną powiadomieni również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Inwestorzy i Projektodawcy są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec nich zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Inwestora i Projektodawcę umowy świadczenia Usługi Konta z Administratorem.

 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Sądem właściwym w stosunkach między Użytkownikiem a Administratorem jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.

 4. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części – nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych postanowień Regulaminu.

 5. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 12.10.2018 .

 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy, a także w siedzibie Administratora.