Regulamin

§1
Postanowienia ogólne oraz definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy crowdfundingowej „Crowdy”, administrowanej i zarządzanej przez jej Administratora oraz Podstron Internetowych zarządzanych przez Projektodawców.
 2. Platforma Crowdy stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Platformie, w całości lub w części.
 3. Administrator jest wyłącznym właścicielem oraz operatorem Platformy.
 4. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Definicje stosowane w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 6. Administrator Zabezpieczenia – podmiot powołany przez Pożyczkodawców, na podstawie odrębnej umowy o ustanowieniu administratora zabezpieczenia zawartej pomiędzy danym Pożyczkodawcą i Administratorem Zabezpieczenia, do działania w charakterze administratora hipoteki na postawie art. 682 Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece, w charakterze administratora zastawu na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o Zastawie Rejestrowym i Rejestrze Zastawów lub do działania jako agent zabezpieczenia w odniesieniu do innego rodzaju zabezpieczenia;
 7. Administrator– spółka Crowdy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 104, – podmiot administrujący i prowadzący Platformę;
 8. Formularz Oferty Udzielenia Pożyczki – dokument wypełniany przez Pożyczkodawcę w celu złożenia oferty udzielenia Pożyczki;
 9. Kampania – akcja pozyskania kapitału dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Projektodawcy, czyli zaproszenia do składania ofert zawarcia umów pożyczki;
 10. Kapitał – minimalna kwota środków finansowych koniecznych do zebrania w ramach Projektu, konieczna do jego realizacji;
 11. Platforma crowdfundingu pożyczkowego „Crowdy”, Serwis – platforma, która jest dostępna pod adresem crowdy.pl, zapewniająca wsparcie technologiczne oraz wsparcie w zakresie marketingu i PR dla Projektodawców, dostarczająca Użytkownikom informacji na temat Projektów przedstawianych na Platformie;
 12. Podstrona Internetowa– oznacza internetową podstronę Platformy tworzoną w ramach jej domeny przez Projektodawcę w celu realizacji Kampanii polegającej na zaproszeniu do składania ofert udzielenia pożyczek. Za informacje o Projekcie oraz o Projektodawcy zamieszczone na Podstronie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Projektodawca;
 13. Polityka Prywatności – polityka prywatności Platformy (Serwisu) dostępna pod adresem www.crowdy.pl;
 14. Pożyczka – określona ilość pieniędzy przenoszona na własność Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy Pożyczki;
 15. Pożyczkobiorca – podmiot, który na podstawie Umowy Pożyczki zobowiązał się do przyjęcia Pożyczki na określonych w tej umowie warunkach, zabezpieczenia tej Pożyczki oraz do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami w terminie określonym w Umowie Pożyczki;
 16. Pożyczkodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która udziela Projektowi finansowania w formie udzielenia Pożyczki;
 17. Projekt– przedsięwzięcie gospodarcze, dla którego możliwość udzielenia finansowania poprzez zawarcie umowy pożyczki przedstawiana jest za pomocą Platformy poprzez przeprowadzenie Kampanii;
 18. Projektodawca– każdy podmiot, uprawniony do zaciągania Pożyczek, który prowadzi Kampanię w postaci przedstawienia Projektu za pomocą Platformy i który zawarł z Administratorem umowę o współpracy w charakterze Projektodawcy;
 19. Propozycja Zawarcia Umowy Pożyczki – informacja opublikowaną przez Projektodawcę na Platformie obejmującą opis Projektu oraz opisującą możliwość udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w celu sfinansowania Projektu;
 20. Umowa Pożyczki – umowa, przez którą Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy tę samą ilość pieniędzy w określonym czasie i powiększoną o należne odsetki, na podstawie art. 720 KC;
 21. Ustawa o Księgach Wieczystych i Hipotece – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 22. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 23. Ustawa o Zastawie Rejestrowym i Rejestrze Zastawów – ustawa z dni 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
 24. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, zapoznająca się z treścią Platformy, będąca lub zamierzająca zostać Pożyczkodawcą.
 25. Niniejszy Regulamin nie określa w żaden sposób wzajemnych zobowiązań pomiędzy Użytkownikiem, lub Pożyczkodawcą a Projektodawcą. Stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem lub Pożyczkodawcą, a Projektodawcą określa tylko i wyłącznie zawarta pomiędzy nimi umowa lub inna czynność prawna dokonana pomiędzy nimi.

§2
Warunki techniczne

 1. W celu korzystania przez Użytkowników z Platformy, niezbędne jest:
  a) posiadanie połączenia z siecią Internet,
  b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript,
 2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) które pozwalają na korzystanie z Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 3. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej korzystanie z Platformy może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie przez Użytkowników programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§3
Świadczenie usług na rzecz Użytkownika

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługę, w ramach, której umożliwia korzystania z funkcjonalności Platformy w zakresie wynikającym z Regulaminu,
  w szczególności zapewnia możliwość przejścia na Podstrony Internetowe prezentujące Projekty Projektodawców.
 2. Użytkownicy korzystający z Platformy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§4
Świadczenie usług na rzecz Projektodawcy

 1. Projektodawcy zawierają z Administratorem odrębną umowę o współpracy, regulującą zakres i czas trwania Kampanii, zakres wsparcia marketingowego i technologicznego dla Projektodawcy, a także należne z tytułu przeprowadzenia Kampanii wynagrodzenie.
 2. W zakresie nieuregulowanym umową o współpracy Projektodawca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

§5
Oświadczenia Administratora

 1. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej, jako firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
 2. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej, jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych.
 3. Administrator nie prowadzi działalności bankowej określonej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, w szczególności nie prowadzi działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób;
 4. Administrator nie przyjmuje żadnych środków pieniężnych Użytkowników pod jakimkolwiek tytułem, w szczególności nie przyjmuje środków pieniężnych pod tytułem udzielania Pożyczek lub dalszych pożyczek dla osób trzecich.
 5. Wszelkie treści i materiały dotyczące danego Projektu mające charakter reklamowy i promocyjny, są własnością i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy. Administrator nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały przygotowywane przez Projektodawcę, chyba, że naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie bądź osobiste osób trzecich, w zakresie, w jakim Administrator ma udokumentowaną wiadomość o takim naruszeniu.
 6. Administrator umieszcza na Platformie Projekty w kolejności chronologicznej, a kolejność zamieszczania Projektów nie świadczy o rekomendacjach inwestycyjnych Administratora.
 7. Administrator nie przeprowadza analiz inwestycyjnych projektów pod kontem atrakcyjności inwestycyjnej dla konkretnych inwestorów, nie świadczy usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego, ani nie gwarantuje osiągnięcia zysku.

§6
Ogólne zasady prezentowania Projektów

 1. Administrator nie jest odbiorcą oferty lub oświadczenia woli, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Użytkownikiem oraz Pożyczkodawcą, a Projektodawcą.
 2. Administrator nie jest stroną umowy lub innej czynności prawnej dotyczącej Projektu, dokonywanej pomiędzy Użytkownikiem oraz Pożyczkodawcą, a Projektodawcą.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikowi oraz Pożyczkodawcy przejście na dedykowaną Projektowi Podstronę Internetową, na której znajdują się między innymi dokumenty Projektodawcy związane z Projektem, informacje o Projekcie oraz Projektodawcy, a także wzory umowy pożyczki i umowy z Administratorem Zabezpieczeń. Za pośrednictwem Podstrony Internetowej Użytkownik może zawrzeć Umowę Pożyczki z Projektodawcą lub dokonać innej czynności prawnej dotyczącej Projektu.
 4. Administrator nie przyjmuje ani nie przekazuje żadnych środków pieniężnych od Użytkowników i Projektodawców.
 5. Materiały marketingowe zamieszczone na Platformie mające charakter promocyjny i reklamowy pochodzą od Projektodawcy i zawierają wyłącznie ogólne informacje o Projektodawcy i Projekcie.
 6. Szczegóły Projektu przedstawiane są wyłącznie na Podstronie Internetowej i na odpowiedzialność Projektodawcy.
 7. Projektodawca ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu i wypełnienie zobowiązań wobec Użytkowników nastąpi pod warunkiem zgromadzenia minimalnego Kapitału. Projektodawca jest zobowiązany podać informację o takim zastrzeżeniu oraz wysokości minimalnej kwoty Kapitału w opisie Projektu.

§7
Oferty Udzielenia Pożyczki

 1. Projektodawca na Podstronie Internetowej umieszcza wszelkie informacje, które w jego ocenie są niezbędne do właściwego przedstawienia Projektu i przeprowadzenia Kampanii.
 2. Projektodawca ma obowiązek zamieścić na swojej Podstronie Internetowej niezbędne informacje o Projektodawcy oraz dokumenty związane z udzieleniem Pożyczek, tj. Propozycję Zawarcia Umowy Pożyczki, projekt Umowy Pożyczki oraz formularz oferty udzielenia Pożyczek.
 3. Umieszczone na Podstronie Internetowej informacje, w tym w szczególności Propozycja Zawarcia Umowy Pożyczki, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC, a jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC.
 4. Jeżeli Pożyczka ma zostać zabezpieczona w określony sposób, np. poprzez hipotekę ustanowioną przez Projektodawcę na rzecz Administratora Zabezpieczeń, Pożyczkobiorca zobowiązany jest, aby zamieścić na Podstronie Internetowej imię i nazwisko lub nazwę i kontakt do planowanego Administratora Zabezpieczeń.
 5. Na Podstronie Internetowej znajduje się projekt umowy z Administratorem Zabezpieczeń.
 6. Użytkownik po wejściu na Podstronę Internetową oraz zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi w Propozycji Zawarcia Umowy Pożyczki oraz wzorze Umowy Pożyczki może wypełnić Formularz Oferty Udzielenia Pożyczki, a następnie skorzystać z opcji wysłania dokumentów dotyczących Pożyczki na swój adres poczty elektronicznej albo pobrania dokumentacji Pożyczki bezpośrednio na swój komputer.
 7. Poprzez Formularz Oferty Udzielenia Pożyczki, Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia Umowy Pożyczki i podaje w nim swoje dane niezbędne do zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez Projektodawcę Umowy Pożyczki.
 8. W Formularzu Oferty Udzielenia Pożyczki, Użytkownik podaje wysokość pożyczki jakiej chce udzielić Pożyczkobiorcy.
 9. Po wypełnieniu Formularza Oferty Udzielenia Pożyczki, Użytkownik wysyła go za pośrednictwem Podstrony Internetowej lub poczty elektronicznej na adres email Pożyczkobiorcy potwierdzając chęć udzielenia Pożyczki we wskazanej wysokości.
 10. Po wypełnieniu Formularza Oferty Udzielenia Pożyczki, Użytkownik powinien dokonać płatności z tytułu zaproponowanej kwoty Pożyczki w wysokości tej kwoty, na wydzielony rachunek powierniczy Projektodawcy prowadzony w banku, Krajowej Instytucji Płatniczej lub depozyt radcowski.
 11. Płatność z tytułu Pożyczki powinna zostać dokonana bezpośrednio z rachunku bankowego Użytkownika samodzielnie lub za pośrednictwem udostępnionych na Podstronie Internetowej opcji płatności internetowych obsługiwanych przez uprawnioną do tego Krajową Instytucję Płatniczą.
 12. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Oferty Udzielenia Pożyczek, Użytkownik otrzymuje wiadomość email od Projektodawcy z potwierdzeniem złożenia Oferty Udzielenia Pożyczki.
 13. Wraz z potwierdzeniem złożenia Oferty Udzielenia Pożyczki, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności lub przypomnienie numeru konta bankowego, na które zgodnie z Umową Pożyczki powinna być dokonana wpłata, a także informacje o maksymalnym terminie dokonania wpłaty.
 14. Wysłanie przelewu środków bez wypełnienia Formularza Oferty Udzielania Pożyczki nie prowadzi do zawarcia Umowy Pożyczki, a przesłane środki podlegają zwrotowi, jako świadczenie nienależne.
 15. Formularze Oferty Udzielenia Pożyczki na określone Pożyczki są zbierane w danym okresie Kampanii, a zawarcie Umowy Pożyczki następuje w ciągu 14 dni po upływie tego okresu Kampanii oraz pod warunkiem uzyskania i opłacenia w tym terminie Ofert Udzielenia Pożyczek na minimalną wskazaną kwotę Kapitału.
 16. Projektodawca może również zastrzec, że nie przyjmuje Ofert Udzielenia Pożyczek po przekroczeniu określonej w Propozycji Zawarcia Umowy Pożyczki maksymalnej kwoty Kapitału oraz że może przyjąć Ofertę Udzielenia Pożyczki konkretnego Użytkownika w całości lub w części.
 17. W razie nie uzyskania minimalnej kwoty Kapitału, przekroczeniu maksymalnej kwoty Kapitału lub przyjęcia Oferty Udzielenia Pożyczki w części, co oznacza nie przyjęcie Oferty Udzielenia Pożyczki złożonej przez Użytkownika, całość wpłaconej kwoty lub w przypadku przyjęcia oferty w części właściwa kwota nadwyżki jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia Umów Pożyczki lub zakończenia Kampanii w wypadku nie osiągnięcia minimalnej kwoty Kapitału, zwracana Użytkownikowi na rachunek z którego została wpłacona.
 18. Po zebraniu w określonym w Propozycji Zawarcia Umowy Pożyczki czasie określonej ilości ofert udzielenia Pożyczki, które przewyższają lub są równe minimalnemu progowi ustalonemu przez Pożyczkobiorcę, najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia Kampanii, następuje przyjęcie ofert udzielenia Pożyczki zgłoszonych przez Użytkowników, którzy przesłali Projektodawcy Formularz Oferty Udzielenia Pożyczki oraz dokonali przelewu środków tytułem Pożyczki.
 19. Po przyjęciu Oferty Udzielenia Pożyczki przez Projektodawcę, Pożyczkodawcy wysyłane jest potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki wraz z potwierdzeniem warunków umowy Pożyczki poprzez odesłanie drogą elektroniczną Umowy Pożyczki w formacie PDF.
 20. Od Umowy Pożyczki, każdy Użytkownik może odstąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania na adres email potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki w formacie PDF, poprzez przesłanie informacji o odstąpieniu na adres email Projektodawcy lub wysłanie droga listowną załączonego do Umowy Pożyczki formularza odstąpienia.
 21. Oprocentowanie jest naliczane od dnia przyjęcia Propozycji Zawarcia Umowy Pożyczki i zawarcia Umowy Pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki.
 22. Jeżeli Pożyczka będzie zabezpieczona w określony sposób, np. poprzez hipotekę lub zastaw, ustanowiony przez Projektodawcę na rzecz Administratora Zabezpieczeń, to zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, Administrator Zabezpieczeń wyśle do Pożyczkodawcy przesyłką kurierską, 3 (trzy) podpisane przez Administratora Zabezpieczeń egzemplarze umowy o ustanowieniu Administratora Zabezpieczeń. Pożyczkodawca zobowiązuje się podpisać trzy egzemplarze umowy o ustanowieniu Administratora Zabezpieczeń w obecności kuriera, a następnie dwa egzemplarze odda kurierowi celem przekazania go Administratorowi Zabezpieczeń, a jeden egzemplarz zatrzyma dla siebie. Pożyczkodawca może podpisać umowę o ustanowieniu Administratora Zabezpieczeń poprzez swojego pełnomocnika.
 23. W sytuacji, w której nie dojdzie do zawarcia przez Pożyczkodawcę umowy o ustanowieniu Administratora Zabezpieczeń w terminie określonym w Umowie Pożyczki, Pożyczkodawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że udzielona przez niego Pożyczka będzie niezabezpieczona.

§8
Dane osobowe

 1. Sposób ochrony danych osobowych przez Administratora został opisany w Polityce Prywatności.
 2. Polityka Prywatności, dostępna jest na stronie internetowej Platformy (Serwisu).

§9
Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi oraz Projektodawcy (jeżeli umowa o współpracy zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy i wykonaniem usług przez Administratora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email office@crowdy.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w ustępie powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie szczegółowej wiedzy bądź powstaną inne przeszkody niezależne od Administratora.
 5. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Projektodawcy dodatkowych wyjaśnień. Użytkownik lub Projektodawca jest obowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby od Administratora. W razie bezskutecznego upływu terminu, reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika lub Projektodawcy na adres email wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres nadania reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące informacji udostępnionych w opisach Projektów lub działań Projektodawców, powinny być składane bezpośrednio do Projektodawców.

§10
Polityka ryzyka

 1. Udostępnienie na Platformie Projektu nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani wydania rekomendacji inwestycyjnej. Administrator nie gwarantuje osiągnięcia zysku z udzielonych Umów Pożyczek oraz ostrzega, że finansowanie Projektu może wiązać się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanej kwoty.
 2. Administrator nie przygotowuje dokumentacji związanej z przedstawieniem Projektu, w szczególności dokumentacji finansowej lub biznesplanu i nie gwarantuje rentowności Projektu.
 3. Każdy Pożyczkodawca powinien dokonać samodzielnie weryfikacji Projektu, w który zamierza zainwestować.
 4. Administrator nie udziela gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego Pożyczkodawcy.

§11
Odpowiedzialność Administratora i prawa autorskie

 1. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Projektodawcy lub wykonywanie zobowiązań określonych w dokumentacji Projektu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Projektodawcy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych.
 4. Administrator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników, Projektodawców i osób trzecich za: (i) jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników i Projektodawców spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników i Projektodawców z ich winy; (ii) niemożność zalogowania się na Platformę spowodowaną w szczególności jakością połączenia Użytkownika lub Projektodawcy, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej Użytkownika lub Projektodawcy lub błędną konfiguracją oprogramowania posiadanego przez Użytkowników i Projektodawców, które wynikają z ich winy.
 5. Administrator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Platformie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 6. Treści udostępniane przez Projektodawców nie stanowią̨ poglądów ani opinii Administratora.
 7. Żaden z materiałów zamieszczonych na Platformie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Administratora lub innego podmiotu praw autorskich.
 8. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na Platformie są, o ile nie stwierdzono inaczej, wyłączną własnością Administratora. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Administrator, inne podmioty, które uzyskały stosowne zezwolenie od Administratora, Projektodawca oraz właściwi autorzy.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Projektu.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej przez Użytkowników w związku z usługami świadczonymi przez Administratora.

§12

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu przez Administratora, Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zaistniałe stosunki prawne pomiędzy Użytkownikiem a Projektodawcą, w tym na wcześniej zawarte umowy lub inne dokonane pomiędzy nimi czynności prawne.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 07.04.2021. Wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu będą dostępne na żądanie.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy, a także w siedzibie Administratora.